ePUBLICATIONS

Srimat Bhagavatgita

By : Dr. N.S. Ramamurthy

Gita Makarandam

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Gita Makarantam Pakuti I kal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Gita Makarandam Entam Pakuti 16 17 18 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Gita Makarandam Naankam Pakuti 10 11 12 13 14 15 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Gita Makarandam Munram Pakuti 6 7 8 9 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Gita Makarandam Eranam Pakuti 2 3 4 5 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Samaveda Vivaha Prayogamu

By : Sri. T.V. Venkatarama Sworthigal

Samaveda Upanayanam

By : Sri. T.V. Venkatarama Sworthigal

Srimat Bhagavatgita

By : Dr.N.S. Rammurthy

Sri Bashyartha Tipikai III Attiyayam

By : Dr. S.V. Narasimhacharyar

Sri Bashyartha Tipikai I Attiyayam

By : Dr. S.V. Narasimhacharyar

Sri Bashyartha Tipikai IV Attiyayam

By : Dr. S.V. Narasimhacharyar

Kambarin Katavutkopanishatu

By : Dr. P. Subramaniyam

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE