ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Sanskrit May 2020
Sapthagiri English May 2020
Sapthagiri Kannada May 2020
Sapthagiri Hindi May 2020
Sapthagiri Telugu May 2020
Sapthagiri Tamil May 2020
Sapthagiri Sanskrit April 2020
Sapthagiri Hindi April 2020
Sapthagiri Kannada April 2020
Sapthagiri Telugu April 2020

Showing Results for Language - Sanskrit

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -1 Adiparva -1

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Vedartha Sangraha of Sri Ramanujacharya

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Sri Lalitasahasranama

By : Dr. S .B Raghunathacharya

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga II(Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -6 Virataparva

By : RSVP

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Dwitiya Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Venkatesa Ashtottara Sahasranama Stotramani

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda I Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Svetasvataradyupanishad Purushasukta – Bhasya

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Vimanarchana Kalpa

By : Maharshi Marichi

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Skanda IV (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Alankara Sangraha

By : K .Bhaskara Rao

Vaikanasiya Kasyapa – Jnanakanda

By : Pandit R. Parthasarathi Bhattachar

Khiladhikara Brugusamhitha

By : Maharshi Bhrugu

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda II (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -11 Karnaparva

By : RSVP

Prapannaparijatam

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -16 Anushasanaparva-2

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga III(Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE