ePUBLICATIONS

FILTERS

Browse by Literature

Browse by Author

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Hindi June 2020
Sapthagiri Kannada June 2020
Sapthagiri Tamil June 2020
Sapthagiri Telugu June 2020
Sapthagiri Sanskrit June 2020
Sapthagiri English June 2020
Sapthagiri English May 2020
Sapthagiri Kannada May 2020
Sapthagiri Hindi May 2020
Sapthagiri Telugu May 2020

Showing Results for Literature - Purana ithihasa literature

Potana Bhagavatam Vol 5

By : TTD

Maha Bharatham Vol 6 Virata Parvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 12 Santi Parvam P-1

By : TTD

Maha Bharatham Vol 10 Karna Parvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 8 Bheshma Parvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 7 Udyoga Parvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 14 Anushasanika Parvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 13 Santi Parvam P-2

By : TTD

Maha Bharatham Vol 11 Shalya Sowptika Striparvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 9 Drona Parva

By : TTD

Siva Puranam

By : D.S.R. Anjaneyulu

Garudopakyanam

By : Dr. Diwakarla Venkatavadhani

Kurma Maha Puranam (Purana Ithihasa Project)

By : Dr. K.V. Sundaracharyulu

Garudapuran

By : Dr. V.V.B. Ramarao

Ramacharita Manas Tulasi Ramayanamu

By : Mugara Sankara Raju

Hamsakakiyopakyanam

By : Dr. S.V. Ramarao

Srimadramayana Kalpavrukshamu Sundarakandamu

By : Sri. Viswanath Satyanarayana

Bharatam Prathama Bhagam

By : Ushasri

A Synopsis Of Srimath Bhagavatam Vol I Skandas I to VIII

By : R.V.Srinivasa Acharya and R. Venkataramana Acharya

Basavapuranamu

By : Palkuriki Somanathudu

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE