ePUBLICATIONS

Vedartha Sangraha of Sri Ramanujacharya

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Kathopanishad Bhashya

By : Dr. K. C. Varadachari

Mumukshupadi

By : Nanduri Sobhanadracharyulu

Svetasvataradyupanishad Purushasukta – Bhasya

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Tattva Sankhyanam

By : R.Ramamurthy Sharma

Khiladhikara Brugusamhitha

By : Maharshi Bhrugu

Markandeya Samhitha (Pradhama Adyayam)

By : *cover page to be changed*

Vaikanasiya Kasyapa – Jnanakanda

By : Pandit R. Parthasarathi Bhattachar

Brihadaranyakopani

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Prasnopanishad – Bhasya Dr. K. C. Varadachari D.T. TATACHARYA Siromani

By : Dr. K. C. Varadachari

Kasyapa Jananakanda

By : Maharshi Kasyapa

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE