ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu September-2020
Sapthagiri Tamil September-2020
Sapthagiri Sanskrit September-2020
Sapthagiri Kannada September-2020
Sapthagiri English September-2020
Sapthagiri Hindi September-2020
Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020

Showing Results for Literature - Vedic literature

Vedartha Sangraha of Sri Ramanujacharya

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Svetasvataradyupanishad Purushasukta – Bhasya

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Tattva Sankhyanam

By : R.Ramamurthy Sharma

Khiladhikara Brugusamhitha

By : Maharshi Bhrugu

Vaikanasiya Kasyapa – Jnanakanda

By : Pandit R. Parthasarathi Bhattachar

Kathopanishad Bhashya

By : Dr. K. C. Varadachari

Mumukshupadi

By : Nanduri Sobhanadracharyulu

Brihadaranyakopani

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Prasnopanishad – Bhasya Dr. K. C. Varadachari D.T. TATACHARYA Siromani

By : Dr. K. C. Varadachari

Markandeya Samhitha (Pradhama Adyayam)

By : *cover page to be changed*

Kasyapa Jananakanda

By : Maharshi Kasyapa

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE