ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu September-2020
Sapthagiri Tamil September-2020
Sapthagiri Sanskrit September-2020
Sapthagiri Kannada September-2020
Sapthagiri English September-2020
Sapthagiri Hindi September-2020
Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020

Showing Results for Literature - Kavya prabhanda literature

Prapannaparijatam

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Srivenkatesakavyakalpaha

By : Siromani Uttamur T. Viraraghavacharya

Kadambarikathasara Kompella Dakshina Murthy

By : Kompella Dakshina Murthy M.A.

Padminiparinaya

By : Elattur Sundararaja Bhattacharya

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE